Ansöka om inackorderingsbidrag för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som studerar heltid på gymnasieskola har rätt till inackorderingsbidrag från kommunen till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som går på fristående skola skall söka bidrag från Centrala studiestödsnämnden - CSN.

Krav för inackorderingsbidrag

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingsbidrag:

 • Som regel skall du ha minst 50 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på över 3 timmar per dag.
 • Du skall vara inackorderad på studieorten och detta skall styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.

Information gällande ansökan och bidraget

 • Ansökan sker via e-tjänst eller anvisad blankett.
 • Om eleven är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
 • Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker
  boendet.
 • Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller
  om eleven är omyndig; vårdnadshavare eller förmyndare, ersättningsskyldig
  för utbetalt inackorderingsbidrag. Detta gäller även vid förändringar som
  påverkar inackorderingsbidraget (exempelvis om man byter från kommunal
  gymnasieskola till fristående skola).
 • Bidraget utgår från den tid inackorderingen varar, dock utbetalning på högst 9
  månader (sep-maj). Ny ansökan ska lämnas in för varje läsår senast den 30/9
  för att få bidrag from september
 • Ingen retroaktiv utbetalning av inackorderingsbidrag sker.
 • Om inackorderingsbidraget söks under pågående läsår, det vill säga i
  efterskott, betalas inackorderingsbidraget ut innevarande månad om ansökan
  inkommit till och med den 15:e. Om ansökan inkommit efter den 15:e betalas
  bidraget ut för nästkommande månad. Exempel: Ansökan inkommer 16
  oktober. Bidrag betalas ut från och med november månad.
 • Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria
  vardag.
 • Ersättning betalas endast för hel månad.
 • Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning
  de kommer in

Uppgifter att ha tillhands

 • BankID
 • Uppgifter om utbildning (skolans namn, skolort och program)
 • Hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet
 • Kontonummer till vilket utbetalning ska ske

Vad händer sedan?

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Observera - det är viktigt att du sparar ärendenumret för din ansökan, som visas på sista sidan. Detta nummer ska användas i din kontakt med kommunen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa