Ansöka om inackorderingsbidrag för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som studerar heltid på gymnasieskola har rätt till inackorderingsbidrag från kommunen till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som går på fristående skola skall söka bidrag från Centrala studiestödsnämnden - CSN.

Krav för inackorderingsbidrag

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingsbidrag:

 • Som regel skall du ha minst 50 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på över 3 timmar per dag.
 • Du skall vara inackorderad på studieorten och detta skall styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.

Information gällande ansökan och bidraget

 • Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
 • Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.
 • Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller om eleven är omyndig; vårdnadshavare eller förmyndare, ersättningsskyldig för utbetalt inackorderingsbidrag. Detta gäller även vid förändringar som påverkar inackorderingsbidraget (exempelvis om man byter från kommunal gymnasieskola till fristående skola).
 • Bidraget utgår från den tid inackorderingen varar, dock högst 10 månader (aug-maj). Ny ansökan ska lämnas in för varje läsår.
 • Ingen retroaktiv utbetalning av inackorderingsbidrag sker. Om inackorderingsbidraget söks under pågående läsår, det vill säga i efterskott, betalas inackorderingsbidraget ut innevarande månad om ansökan inkommit till och med den 15:e. Om ansökan inkommit efter den 15:e betalas bidraget ut för nästkommande månad. Exempel: Ansökan inkommer 16 september. Bidrag betalas ut från och med oktober månad.
 • Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria vardag.
 • Ersättning betalas endast för hel månad.

Uppgifter att ha tillhands

 • BankID
 • Uppgifter om utbildning (skolans namn, skolort och program)
 • Hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet
 • Kontonummer till vilket utbetalning ska ske

Vad händer sedan?

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Observera - det är viktigt att du sparar ärendenumret för din ansökan, som visas på sista sidan. Detta nummer ska användas i din kontakt med kommunen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa