Redovisning av erhållet partistöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning av erhållet partistöd

En redovisning ska lämnas till Bergs kommuns stabsavdelning senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Om redovisning inte inkommer
inom föreskriven tid, utbetalas inget stöd för nästkommande år.

 

 

Regler för kommunalt partistöd i Bergs kommun

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2023, KF § 141, beslut om att anta dokumentet ”Regler för kommunalt partistöd i Bergs kommun”.
I dokumentet fastslås att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, det vill säga att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. I dokumentet fastslås även att redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen ska vara inlämnade senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Om handlingarna inte inkommit inom förskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Frågor om e-tjänsten

Bergs kommun
bergs.kommun@berg.se
0687-16100
www.berg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
dataskyddsombud@berg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa