Fråga till kommunfullmäktige - Allmänhetens frågestund

LÄS MER

Fråga till kommunfullmäktiges frågestund

Om du är folkbokförd i kommunen kan du i denna e-tjänst lämna en fråga till kommunfullmäktiges frågestund.

 

Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har vid varje sammanträde en "Allmänhetens frågestund". Avsatt tid för allmänhetens frågestund är 45 minuter. Alla är välkomna att ställa en kortfattad fråga var till våra folkvalda politiker, ordföranden/vice ordförande i kommunens nämnder/styrelsen, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och tjänstepersoner. Om det finns frågor från flera personer fördelas tiden mellan frågorna. Frågorna ska vara skriftliga, undertecknade av frågeställaren och inskickade till kommunen senast två arbetsdagar före sammanträdet. Märk ditt brev, fax eller e-post med "Fråga till kommunfullmäktige".

Frågorna ska beröra ämnen som är av allmänt intresse och som tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågorna får inte beröra myndighetsutövning mot en enskild person och får inte uppfattas som kränkande.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga varför frågeställaren har rätt att närvara på sammanträdet. Om frågeställaren inte har möjlighet att närvara på sammanträdet där frågan ska besvaras så kan frågan skjutas fram till kommande sammanträde. Svaren på de ställda frågorna ska vara kortfattade. Om frågorna som ställs är av den karaktären att de inte kan besvaras vid sammanträdet så ska svar lämnas vid nästkommande frågestund. Kommunfullmäktiges ordförande kan flytta obesvarade frågor till nästkommande frågestund om samtliga frågor inte hinner besvaras under frågestunden.

Sammanträdet kan komma att spelas in samt sändas ut i radio.

Mer information om Allmänhetens frågestund finns i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Frågor om e-tjänsten

Bergs kommun
bergs.kommun@berg.se
0687-161 00
www.berg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
dataskyddsombud@berg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa