Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Du som är folkbokförd i Bergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslag är ett sätt att direkt påverka den politik som förs i kommunen.

Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu.

Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.

Har du synpunkter på kommunens verksamheter, kan du använda e-tjänsten "Lämna synpunkter".


Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att ditt förslag ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget

  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till,
  • inte handla om mer än en sak per förslag och
  • vara till nytta för många.


Vad får medborgarförslag inte handla om?

Förslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte heller ställas.


Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna genomföra en ansökan.

  • E-legitimation för inloggning och signering (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)
  • Ett förslag som uppfyller nämnda kriterier

Vad händer sedan

Efter att du skickat in ditt förslag bestämmer kommunfullmäktiges presidium om medborgarförslaget får ställas eller inte. Kommunfullmäktige beslutar vilken nämnd som ska bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget återgår sedan till kommunfullmäktige för beslut. 

Sådant som kan påverka den totala ärendetiden för medborgarförslaget är bland annat omfattningen av de utredningar som behövs som underlag för beslut och antal nämnder som ska fatta beslut om förslaget innan det slutligen kan beslutas i kommunfullmäktige.

Ditt inlämnade förslag kan komma att lämnas ut vid begäran från annan då en handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa